Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na zveřejňování inzerce prostřednictvím webového rozhraní www.pol.cz společnosti: David Mikulec, V. Poláka 378, 273 42, Stehelčeves. IČO: 70257299, DIČ: 7510234930 dále jen Provozovatel.

 

1. POJMY
www.pol.cz je inzertní portál umožňující jeho Uživatelům bezplatně vkládat nekomerční inzerci a vyhledávat inzeráty s nabídkami či poptávkami zboží a služeb.

2. OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Uživatelem www.pol.cz může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba. Uživatelé služby nemají žádný právní nárok na užívání těchto inzertních stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále v těchto Podmínkách inzerce, zejména v případě porušování podmínek vkládání inzerce. Provozovatel neprovádí kontrolu nabízeného zboží či služeb, uvedených kontaktních informací u inzerátů a také negarantuje splnění smluv ani jiných dohod uzavřených mezi smluvními stranami.

 

3. INZERÁTY

Vložit inzerát je možné prostřednictvím formuláře uvedením titulku, popisu inzerátu, cenových podmínek a vlastní emailové adresy. Inzerát je třeba umístit v kategorii, která předmětu inzerátu nejlépe odpovídá. Provozovatel si vyhrazuje právo přemístit inzerát do odpovídající kategorie, případně inzerát smazat. Odpovědět na inzerát je možné podat prostřednictvím formuláře k tomu určeného - viz tlačítko "Odpovědět" u inzerátu, či kontaktovat inzerujícího prostřednictvím uvedeného telefonního čísla. Vložený nekomerční inzerát bude bezplatně zveřejněn minimálně po dobu 90 dnů. Po této lhůtě bude inzerát automaticky odstraněn. Uživatel má možnost svůj inzerát kdykoli před skončením doby jeho platnosti vymazat. Je zakázáno nabízet zboží nebo služby, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, k němuž nemá uživatel právo jej prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka jinak omezeny.

 

Uvádět v textu nebo v obrázku u inzerátu WWW adresu nebo název firmy je povoleno pouze u komerční inzerce.

 

MEZI ZAKÁZANÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY PATŘÍ zejména:

 • zbraně, myšleno všechny střelné zbraně a jejich hlavní součásti,
 • pornografiie, či jinak pobuřující pornografické materiály,
 • erotické služby, placené telefonní linky
 • služby hostesky, tanečnice, livechaty, služby privátních klubů, hostesky v zahraničí
 • alkohol, omamné či psychotropní látky, cigarety, e-cigarety
 • léky, přípravky na hubnutí, přípravky OKG family
 • zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv),
 • pracovní nabídky založené na multilevel a provizním (affiliate) systému,
 • pracovní nabídky s přesně nespecifikovaným výkonem práce, s vysokou možností výdělku, s textem další informace poštou a podobné
 • emailingu a jiných bezpracných výdělků, práce, jejichž podmínkou je uhrazení vstupního poplatku nebo registrace,
 • zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka
 • neexistující zboží
 • chráněná zvířata a rostliny
 • psaní a nabídku na vypracování seminárních, bakalářských, rigorózních a jiných zavěrečných prací
 • padělané a kradené zboží.
 • uvedení v nadpisu nebo textu inzerátu: nadměrné množství vykřičníků, pomlček a podobných znaků
 • orámování obrázků výraznou barvou
 • www adresu v obrázku inzerátu, pokud se nejedná o inzerát uveřejněný v rubrice Práce nebo Služby.

 

Veškeré inzeráty odporující zákazům výše mohou být vymazány i přes TOPování nebo placený zápis.

 

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah inzerátů, současně si však vyhrazuje právo smazat veškeré inzeráty, které by mohly být v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, ohrožovat veřejný pořádek, nebo by mohly odporovat oprávněným zájmům provozovatele. Je zakázáno inzeráty vkládat opakovaně a vytvářet tak zřejmé duplicity, inzerát je možno podat pouze v českém jazyce či slovenštině. Strojově přeložené inzeráty mohou být vymazány.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit titulek či text inzerátu pro lepší přehlednost inzerce.

 

Při vkládání inzerátů je zakázáno zejména: užívat vulgarismy, případně obsah, který může ve společnosti vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování menšin, záměrně uvádět lživé a neúplné údaje, které by mohly jakýmkoli způsobem poškodit třetí osoby.

 

4. SLUŽBY

Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů, ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb stránek Inzerce.net uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese odpovědnost za škody či ušlý zisk vzniklé uvedením poskytnutých dat na Serveru po celou dobu užívání, i po skončení užívání služeb Serveru. Dále nenese odpovědnost za zneužití dat uvedených Inzerentem získaných ilegálním proniknutím do Serveru a příp. zneužití služeb Serveru třetími stranami.

 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Inzerce.net. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Inzerce.net nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

 

Tyto Podmínky inzerce nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoli změnit.

Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze podmínek pokaždé, když použije služby: www.pol.cz